Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

Učebnice čtení, psaní a prvouky v 1. ročníku

19. 11. 2016

   V roce 2015 jsem začala pracovat na nových učebnicích čtení, psaní a prvouky pro 1. ročník. Vytvořila jsem pilotní soubor, který v letech 2015/2016 ověřilo několik škol přímo ve výuce. Pilotní soubor obsahuje:

1. pracovní sešit S PEPOU DO ŠKOLY (barevný sešit na přípravné - předčtenářské období od září do října s nácvikem všech dovedností potřebných k úspěšné výuce čtení a psaní, s úkoly do prvouky a grafomotoriky);

2. pracovní učebnice ŠKOLÁK PEPA 1. pololetí (integrovaná učebnice čtení, psaní a prvouky s výukou velkých písmen);

3. pracovní učebnice ŠKOLÁK PEPA 2. pololetí (pokračování ve výuce čtení, psaní, prvouky s přechodem na malá písmena);

4. PEPOVA PÍSANKA - psaní hůlkovým písmem. Na dalších písankách (spojité psací písmo) budu teprve pracovat.

   Všechny materiály jsou doplněny obsáhlým metodickými průvodci s precizním metodickým postupem, se spoustou námětů, aktivit, dalších cvičení, ukázkových prací a také s komentáři vyučujících, které materiály ověřují. Součástí metodik jsou také náměty do jednotlivých výchov propojeny s právě "probíraným" tématem.

  V letošním školním roce všechny zkušební materiály podruhé ověřuji v praxi, na daleko větším vzorku žáků. Sama navštěvuji jednotlivé první třídy, sleduji, jak vše „funguje“… Obsah pracovních listů i metodické postupy konzultuji s učiteli. Veškeré připomínky, náměty, rady i kritiky zapracovávám tak, aby finální učebnice byly co nejlepší, aby vyhovovaly nejen max. počtu učitelů, ale především všem prvňáčkům, kteří se z nich budou učit.

  Cílem je vytvořit unikátní komplexní soubor, kde prolíná čtení, psaní i prvouka a který je koncipován pro moderní integrovanou tematickou výuku. Tzn., že prvňáčci nebudou mít do jednotlivých předmětů několik různorodých učebnic a pracovních sešitů, nýbrž v jedné učebnici budou témata zpracována do vícehodinových bloků, v nichž se prostřednictvím příběhu děti naučí číst a psát 1 – 2 nová písmena a splní předepsané učivo prvouky – tematicky související s obsahem kapitoly. Současně budou dané téma provázet náměty na rozvoj jazykových i čtenářských dovedností, na dramatizaci, na výtvarné, pracovní, hudební i pohybové činnosti.

  Všechny texty – příběhy na sebe navazují, pojednávají o životě normální rodiny během celého roku. Hlavním hrdinou je prvňáček Pepa, který má sestřičku, rodiče, kamarády, koníčky i svoje školní povinnosti. Jezdí k babičce a dědovi, kde zažívá různé příhody. Celý rok plyne po ročních obdobích, s jednotlivými svátky, významnými dny a zajímavými událostmi, což se souběžně promítá do témat učebnice.

  V metodickém postupu a tematickém plánu akceptuji nejnovější výsledky vědeckých výzkumů počátečního čtení a psaní. Proto kladu velký důraz na přípravné – předčtenářské období, které je zde precizně rozpracováno krok za krokem. Cílem je, aby měly děti před samotnou etapou čtení dostatečně rozvinuty a posíleny všechny percepce a abychom eliminovaly problémy, které mohou díky přehnaně rychlému tempu u některých žáků nastat hned na začátku 1. třídy.

  Naprosto výjimečným je metodický postup čtení, kdy smysluplně kombinujeme vhodné prvky schválených metod čtení. Děti bez problému slova hláskují i slabikují a postupně si vytvářejí vlastní čtenářské strategie. Všichni učitelé svorně tvrdí, že neexistuje jedna univerzální metoda čtení, která by vyhovovala všem dětem dané třídy. Z tohoto tvrzení, podloženého zkušenostmi uznávaných učitelů – elementaristů a odborníků z praxe, vycházím a nabízím takový metodický postup, při kterém si děti osvojí různé způsoby čtení a vyberou si ten, který jim bude nejvíce vyhovovat. Smyslem této kombinace je maximální využití všech pozitiv existujících metod čtení a snaha přirozeně navázat na dosavadní zkušenosti dětí se čtením.

obálka

Zobrazit všechny novinky