Domů PaedDr. Hana Mühlhauserová 723 093 210 muhlhauserovi@tiscali.cz

Semináře

Název Datum konání Čas konání Místo konání Cílová skupina Poznámka
PSANÍ V 1. TŘÍDĚ 1. 10. 2020 9:00 - 16:00 H Olomouc, Blažková Hana; hana.blazkova@upol.cz učitelé 1. stupně ZŠ TOTO JE AKTUÁLNÍ, PLATNÝ TERMÍN. VĚŘÍME, ŽE SEMINÁŘ BUDE A TĚŠÍME SE NA VÁS. HANAMI
ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI KROK ZA KROKEM, 1. díl 5. 10. 2020 9:00-16:00 h SSŠ Brno, jarosova@sssbrno.cz 1. stupeň ZŠ, učitelé přírodovědy, vlastivědy TOTO JE PLATNÝ, AKTUÁLNÍ TERMÍN. VĚŘÍME, ŽE SE SEMINÁŘ USKUTEČNÍ A TĚŠÍME SE NA VÁS. HANAMI
VYJMENOVANÁ SLOVA KROK ZA KROKEM 6. 10. 2020 12:30 - 16:30 h Vsetín, bundil@agenturakps.cz 1. stupeň ZŠ TOTO JE PLATNÝ TERMÍN. POČÍTÁME S TÍM, ŽE SEMINÁŘ SE USKUTEČNÍ A TĚŠÍME SE NA VÁS. HANAMI
METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU 12. 10. 2020 9:00-16:00 h Plzeň, dolezalova@kcvjs.cz 1. stupeň ZŠ NÁHRADNÍ TERMÍN ZA KVĚTEN 2020 TOTO JE KONEČNÝ A PLATNÝ TERMÍN. ZATÍM POČÍTÁME S TÍM, ŽE SE SEMINÁŘ USKUTEČNÍ A TĚŠÍME SE NA VÁS. HANAMI
METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU 13. 10. 2020 9.00 - 16:00 hodin Plzeň, dolezalova@kcvjs.cz učitelé 1. stupně TOTO JE PLATNÝ, AKTUÁLNÍ TERMÍN. VĚŘÍME, ŽE SE SEMINÁŘ USKUTEČNÍ A TĚŠÍME SE NA VÁS. HANAMI
VÝUKA PRVOUKY V 1. TŘÍDĚ 14. 10. 2020 9:00 - 16:00 h Plzeň, dolezalova@kcvjs.cz 1. stupeň ZŠ TOTO JE PLATNÝ, AKTUÁLNÍ TERMÍN. VĚŘÍME, ŽE SE SEMINÁŘ USKUTEČNÍ A TĚŠÍME SE NA VÁS. HANAMI.
ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI KROK ZA KROKEM, 2. díl 21. 10. 2020 9:00-16:00 h SSŠ Brno, jarosova@sssbrno.cz 1. stupeň ZŠ, učitelé přírodovědy, vlastivědy TOTO JE PLATNÝ, AKTUÁLNÍ TERMÍN. VĚŘÍME, ŽE SE SEMINÁŘ USKUTEČNÍ A TĚŠÍME SE NA VÁS. HANAMI
ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI KROK ZA KROKEM 22. 10. 2020 9:00-16:00 h PROSTĚJOV Kocourkova Nadezda (nadezda.kocourkova01@upol.cz) 1. stupeň ZŠ TOTO JE PLATNÝ, AKTUÁLNÍ TERMÍN. VĚŘÍME, ŽE SE SEMINÁŘ USKUTEČNÍ A TĚŠÍME SE NA VÁS. HANAMI

Anotace k seminářům

Metodický průvodce 1. třídou

V průběhu semináře postupně projdeme každý měsíc první třídy od září do června a to přímo v nových učebnicích Dr. Hany Mühlhauserové. Získáme potřebné informace o problematice výuky čtení, psaní a prvouky v 1. třídě od časově tematického plánu, přes metody a způsoby výuky i hodnocení žáků. Prakticky si vyzkoušíme mnoho osvědčených metodických postupů, ukážeme spoustu pomůcek a shlédneme ukázky prací i videa přímo z výuky v 1. třídě. Nové učebnice pro 1. třídu bude možné zakoupit. 

Nové postupy při výuce pravopisu na 1. stupni

Zaměřeno na efektivní metody výuky pravopisu napříč všemi ročníky 1. stupně. Na semináři získáte jistotu v tom, které pravopisné učivo mají žáci na 1. stupni podle osnov zvládnout. Společně sestavíme ukázkový tematický plán pro jednotlivé ročníky. Vyzkoušíme si zajímavé metody a aktivity do výuky. Zamyslíme se nad způsoby ověřování i hodnocení pravopisného učiva. Možnost zakoupení učebnic a metodik.

Vyjmenovaná slova krok za krokem

Praktický seminář, na kterém si osvojíte celý metodický postup při výuce náročného pravopisného učiva od 3. do 5. ročníku. Ke každé etapě výuky si vyzkoušíme mnoho praktických aktivit. Budeme sdílet nejlepší osvědčené nápady a zamyslíme se nad způsoby ověřování i hodnocení žáků. Možnost zakoupení učebnic a metodik.

Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací. Nezbytné je propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků. Na semináři si ukážeme jak na to, jak naučit žáky pracovat s odborným textem, s plánkem, s mapou; jak je vést k poznávání přírody; jak pomoci žákům orientovat se v historii, ve vztazích mezi lidmi. Seznámíme se s pomůckami, bez kterých se ve výuce neobejdeme. Možnost zakoupení učebnic a metodik.

Jak učit historické učivo na 1. stupni

Dějepisné učivo je v RVP formulováno v části LIDÉ A ČAS. Cílem semináře je rozšifrovat všechny příslušné výstupy RVP a přiřadit k nim konkrétní obsah, základní učivo, praktické činnosti, aktivity a vhodné výukové metody. Ukážeme si a vyzkoušíme prakticky, že i tak náročné učivo, jakým novodobé dějiny jsou, lze žákům přiblížit přiměřeně, názorně, zajímavě a efektivně. Možnost zakoupení učebnic a metodik.

Nejlepší nápady do prvouky od 1. třídy (1. – 3. ročník)

Na semináři si předvedeme mnoho osvědčených her a nápadů do prvouky, které můžeme zařazovat již od 1. ročníku. Budeme se věnovat hlavně praktickým úkolům, které jsou dány osnovami a v učebnicích k nim příliš námětů nenajdeme (práce s plánkem, s přírodninami, orientace v terénu, pozorování, pokusy apod.) Načerpáme novou inspiraci, jak učit zábavně, smysluplně a efektivně. Seznámíme se s vhodnými učebnicemi prvouky a nezbytnými pomůckami do výuky. Možnost zakoupení učebnic a metodik.

Myšlenkové mapy pro děti – cesta k úspěchu

Účastníci praktické dílny proniknou do světa myšlenkových map. Na základě praktických zkušeností se přesvědčí o tom, že jde o metodu, která žákům pomůže přicházet s novými nápady, usnadní jim řešení problémů, zapamatování si učiva a dělání poznámek. Naučíme se myšlenkové mapy vytvářet a účelně je využívat ve svých vyučovacích hodinách. Společně několik myšlenkových map vytvoříme. Prohlédneme si galerii map pro různé předměty a různé ročníky. Možnost zakoupení učebnic a metodik.

Nové postupy ve výuce slohu

Získáte praktický metodický postup při výuce slohu od 1. do 5. třídy. Vyzkoušíte si zajímavé metody a aktivity (ústní i písemné) a seznámíte se s různými způsoby hodnocení slohových prací žáků na základě kritérií hodnocení. Možnost zakoupení učebnic a metodik.

Výukové metody, bez kterých se na 1. st. ZŠ neobejdeme

Naučíte se prakticky využívat různé výukové metody, které opravdu fungují. Získáte zásobník metod do vyučovacích předmětů na 1. stupni, vyzkoušíte si, jak některé metody úspěšně aplikovat v různých předmětech a ročnících. Budete mít možnost s kolegy sdílet příklady dobré praxe. Možnost zakoupení učebnic a metodik.

Čtenářské dílny v praxi

Ptáte se, co je čtenářská dílna, jak ji naplánovat a realizovat? Zamýšlíte se nad tím, které knihy jsou pro vaše žáky nejvhodnější a jak přivést žáky ke čtení? Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, právě pro vás je určen tento seminář. Pravidelné dílny čtení jsou totiž vhodné pro rozvoj čtenářských dovedností a strategií, pomáhají „rozečíst“ děti, které se dosud četbě vyhýbaly a vytvářejí ve třídě čtenářské společenství. Na semináři si vše vyzkoušíme prakticky. Možnost zakoupení učebnic a metodik.

Čtenářská gramotnost a práce s krásnou literaturou na 1. stupni ZŠ

Na semináři sestavíme žebříček osvědčených titulů pro jednotlivé ročníky, předáme si rady a zkušenosti s výběrem knih. Upřesníme si, co je cílem čtenářské gramotnosti a jak ji rozvíjet při práci s krásnou literaturou. V praktické části zažijeme mnoho netradičních metod vhodných pro práci s textem. Na konkrétních ukázkách předvedeme, jak u žáka budovat čtenářské strategie. Možnost zakoupení učebnic a metodik.

Čtenářská gramotnost a práce s odborným textem na 1. stupni ZŠ

Porozumíme cílům čtenářské gramotnosti ve všech ročnících 1. stupně ZŠ. Ujasníme si, jaké aktivity s odborným textem mají žáci podle osnov zvládnout na konci 1. i 2. období ZŠ. Ukážeme si, jakými způsoby a metodami naučit žáky: vybrat nejdůležitější myšlenky z textu, dekódovat neznámá slova, určit klíčová slova z textu; sestavit osnovu a využít ji pro převyprávění obsahu nebo k zápisu; vytvořit a prezentovat jednoduchou aktualitu nebo referát podle osnovy; zpracovat zápis, tabulku, myšlenkovou mapu. Vše si vyzkoušíme prakticky. Možnost zakoupení učebnic a metodik.

Čtení a psaní v 1. třídě – předčtenářské období (1. díl)

Systematicky projdeme přípravnou etapu čtení a psaní v 1. třídě (tzv. předčtenářské období). Maximální pozornost budeme věnovat časovému uspořádání učiva v přípravném období, podrobnému metodickému postupu při budování předčtenářských a grafomotorických dovedností. Zaměříme se na to, jak u žáků rozvíjet zrakové a sluchové vnímání, prostorovou a pravolevou orientaci a další dovednosti potřebné pro čtení. Vyzkoušíme si aktivity na procvičení a uvolnění ruky před psaním. Vzájemně si předáme mnoho užitečných rad a zkušeností, doplněných praktickými ukázkami. Možnost zakoupení učebnic a metodik.

Čtení a psaní v 1. třídě – čtenářské období (2. díl)

Systematicky projdeme jednotlivé etapy čtení a psaní v 1. třídě. Zmapujeme způsoby výuky čtení v 1. třídě související s jednotlivými metodami čtení. Prakticky předvedeme, jak lze ve třídě různé způsoby čtení přirozeně kombinovat, jak lze využít všechna „plus“ každé metody ve prospěch dítěte. Zaměříme se především na to, jak zvyšovat kvalitu čtení, jak učit žáky číst s porozuměním a předcházet čtenářským problémům – vše na praktických ukázkách s ohledem na individuální zvláštnosti žáků. Pozornost budeme věnovat také etapám a metodice nácviku psaní. Možnost zakoupení učebnic a metodik.

Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem – pro 1. stupeň ZŠ

Šestnáctihodinový cyklus zaměřený na komplexní metodický postup při utváření čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně. Účastníci získají praktické postupy, jak učit žáky učit se z textu a jak tvořivě pracovat s krásnou literaturou - jak u žáků podporovat čtenářství. Vše vyzkoušíme prakticky na textech přiměřených věku žáků. Na semináři se pracuje s učebnicemi z nakladatelství HANAMI Dr. Hany Mühlhauserové, které lze zakoupit.

Nejbližší semináře

PSANÍ V 1. TŘÍDĚ

1. 10. 2020 9:00 - 16:00 H

Olomouc, Blažková Hana; hana.blazkova@upol.cz

TOTO JE AKTUÁLNÍ, PLATNÝ TERMÍN. VĚŘÍME, ŽE SEMINÁŘ BUDE A TĚŠÍME SE NA VÁS. HANAMI

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI KROK ZA KROKEM, 1. díl

5. 10. 2020 9:00-16:00 h

SSŠ Brno, jarosova@sssbrno.cz

TOTO JE PLATNÝ, AKTUÁLNÍ TERMÍN. VĚŘÍME, ŽE SE SEMINÁŘ USKUTEČNÍ A TĚŠÍME SE NA VÁS. HANAMI

VYJMENOVANÁ SLOVA KROK ZA KROKEM

6. 10. 2020 12:30 - 16:30 h

Vsetín, bundil@agenturakps.cz

TOTO JE PLATNÝ TERMÍN. POČÍTÁME S TÍM, ŽE SEMINÁŘ SE USKUTEČNÍ A TĚŠÍME SE NA VÁS. HANAMI

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU

12. 10. 2020 9:00-16:00 h

Plzeň, dolezalova@kcvjs.cz

NÁHRADNÍ TERMÍN ZA KVĚTEN 2020 TOTO JE KONEČNÝ A PLATNÝ TERMÍN. ZATÍM POČÍTÁME S TÍM, ŽE SE SEMINÁŘ USKUTEČNÍ A TĚŠÍME SE NA VÁS. HANAMI