Čím jsou unikátní učebnice Český jazyk a komunikace pro 2., 3. 4. a 5. ročník

Jde o pracovní učebnice (obsahují učivo, teorii a poučky i úkoly). Jsou naprosto dostačující bez pracovních sešitů, které jsou zbytečně drahé a jejich bezduché vyplňování zabírá většinu času, jež potom chybí na komunikační aktivity, vlastní tvorbu, čtení s porozuměním.

Pouze na procvičování a upevňování pravopisných jevů lze využít speciálně vytvořené pracovní sešity:

  • Vyjmenovaná slova od B nebo Vyjmenovaná slova od Z (3. ročník);
  • Vyjmenovaná slova pro pokročilé (4. – 5. ročník);
  • Tajemství pravopisu (4. – 5. ročník).

Učebnice stoprocentně respektují platné osnovy RVP a standardy základního vzdělávání (v metodikách jsou formulovány konkrétní výstupy a k nim je zpracováno veškeré základní = povinné učivo + aktivity a úkoly). Najdete zde také ukázkové kontrolní práce, testy včetně hodnocení.

Metodické příručky doplňují každou kapitolu v učebnici o spoustu námětů k činnostním, tvořivým i komunikačním aktivitám. Vybízejí a vedou učitele k užití efektivních metod učení: kritického myšlení, dramatické výuky, OSV, kooperativního učení a mnoha jiných efektivních metod výuky. Metodika poskytuje učiteli návody spolu s praktickými ukázkami, jak a kdy jednotlivé metody „aplikovat v praxi“.

Nedílnou součástí úkolů jazykových, pravopisných a slohových jsou v učebnicích úkoly komunikační, které jsou v RVP formulovány v části KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA a směřují hlavně ke schopnosti dorozumět se ústně i písemně a k utváření čtenářské gramotnosti. Jednotlivé složky češtiny se v učebnicích přirozeně prolínají, což napomáhá moderní a efektivní výuce. Žáci jsou vyučováni komunikačním způsobem. Východiskem každé kapitoly je smysluplný text, což umožňuje tematicky propojit úkoly mluvnické, komunikační, pravopisné, slohové i literární.

V učebnicích jsou tedy všechny kapitoly zaměřeny tematicky (propojeny s prvoukou, přírodovědou, vlastivědou a především s běžným praktickým životem), tzn., že podporují mezipředmětové vazby a umožňují učit češtinu na smysluplných tématech, textech, příbězích. Ukázky z dětské literatury, napomáhají k:

  • porozumění češtině a k získávání vztahu dětí k rodnému jazyku,
  • zadávání zajímavých jazykově mluvnických úkolů,
  • budování čtenářské gramotnosti a vztahu k četbě,
  • různorodým komunikačním a slohovým aktivitám (rozhovorům, pantomimám, k mluvenému i ústnímu projevu),
  • aktivitám osobnostně sociálním.

Osobnostně sociální výchova je do učebnic systematicky integrována a podrobně rozpracována v metodikách. Právě přes příběhy, přes různé výchovné a osobnostní situace je možno žáka osobnostně utvářet, reflektovat jeho zkušenosti, brát si z literárních hrdinů vzor nebo naopak prezentovat jiné názory, jiné postoje, případně „poradit“ hrdinovi, jak měl danou situaci řešit lépe.

Učebnice jsou koncipovány tak, aby podporovaly efektivní učení, vztah k českému jazyku a radost z učení i z úspěchů. Reference učitelů, kteří učebnice používají, jsou vynikající. Žáky komunikačně pojatá čeština baví a dosahují daleko lepších výsledků než při tradičním „papouškování“ mluvnických a pravopisných jevů často jen prostřednictvím nesmyslných slovních spojení a mnohokrát na učivu, které podle osnov na 1. stupeň vůbec nepatří.